FEDera’t

Junts som més forts

avantatges

^
Informació sobre Mostres, certàmens, actualitat…
^

Assegurança de responsabilitat civil general de grup.

^
Assegurança de responsabilitat civil de juntes directives.
^

Condicions especials per a assegurança d’accidents per als membres del grup.

^

Subvencions per participar en mostres federades.

^

Subvencions per desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana.

^

Participació en cursos formatius.

^
Subvencions per cursos propis.
^

Relacions internacionals. CIFTA/AITA

^
Participació en certàmens i mostres que exigeixen estar federats.
^
Gestió de la trobada anual i l’Assemblea.
^
Assessoramient de gestió SGAE i altres entitats de drets d’autoria.
^
Visualització en xarxes socials.
^

Espai propi en la web federativa per a la promoció del teu grup.

^

Enllaç amb les entitats públiques que ens donen suport institucional.

QUè cal per a federar-s’hi?

REQUISITS:

^

Ser una associació cultural legalitzada sense ànim de lucre.

^

Realitzar activitates teatrals en la Comunitat Valenciana.

quOTeS:

50€ INSCRIPCIÓ ÚNIC PAGament
+
100€ qUOTA SOCI (pagament anual de gner a desembre)

per a alguns beneficis hi ha una carència de sis mesos 

DOCUMENTACIÓ NECEsSàRIA:

^

Fotocòpia dels Estatuts del grup legalitzats.

^

Fotocòpia del NIF.

En cas de no posseir-ne, teniu un any de termini per a confeccionar-los. En la Federació tenim models que podeu sol·licitar.

^

Fitxa on s’incloguen les dades del grup i la relació de membres, on conste nomb, cognom i DNI de cadascú.

^

Certificat de voluntat d’adhesió del vostre Grup a la Federació.

^

Fitxa de dades bancàries del grup, per a carregar-hi les quotes anuals.

Envieu- ho tot digitalitzat en PDF a teatre@teatreamateur.org

O en format físic a la seu:

Federació Teatre Amateur Comunitat Valenciana Apt. Postal 127. 46740 Carcaixent (València)